1. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (COVID -19)

2. ਸਿਹਤ ਲੇਖ

3. ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

4. ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ

5. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

6. Other

External Resources

Health Canada
Government of Alberta

ਨਸ਼ੀਲੇਪਦਾਰਥ – alberta.ca/opioid ਤੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ (Alberta Opioids resources)
ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼, ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨੇਰੀਆਂ (Blizzards, freezing rain, and ice storms)
ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (Child abuse / children exposed to family violence: information sheet)
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਚੈੈੱਕਲਿਸਟ (Emergency kit checklist)
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਕੱਟ ਚੈੈੱਕਕਲਸਟ (Emergency kit checklist for your pets)
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (Emergency kit checklist for your vehicles)
ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ (Emergency preparedness for farm animals and livestock)
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਿੰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (Family Violence: What You Need to Know)
ਹੜ੍ਵ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ (Flood preparedness)
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣੋ : ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਥਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (PAFVA): ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (Know your rights: Alberta’s Protection Against Family Violence Act (PAFVA): information sheet)
ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (Men abused by women: information sheet)
ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ (Power and water outages)
ਲਿੰਗ ਅਧਾਲਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨ (Resources for Albertans experiencing GBV)
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ (Respecting cultural diversity: information sheet)
ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ (Severe weather)
ਗਰਜਵੇਂ ਤੂਫਾਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ (Thunderstorms, lightning, and hail)
ਟੌਰਨੈਡੋ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (Tornadoes and extreme winds)
ਅਮੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ (We’re here to help you)
ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰੌੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (What adults can do to prevent and stop bullying: information sheet)
ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? (What is a healthy relationship?)
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾਂ ਹੈ (What to do after a flood)
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (Women abused in intimate relationships: information sheet)
ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰਨੂਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ – ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ (ਸੀਟੀਓ) (Your rights under the Mental Health Act: community treatment order (CTO))
ਮਾਨਸਿਕਸਵਾਸਥ ਕੰਨੂਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ – ਉਪਚਾਰਕ ਰੋਗੀ (Your rights under the Mental Health Act: formal patient)

Health Link BC

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (Baby’s Best Chance: Parents’ Handbook of Pregnancy and Baby Care)

ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕਮ (BC Immunization Schedule – Infants and Children)
ਬੀ. ਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (BC Immunization Schedule – School Age Children)
ਬੀ. ਸੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਨੁਸੂਚੀ (BC Immunization Schedule – Adults, Seniors and Individuals at High Risk)
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ (Eczema and Food Allergy in Babies and Young Children)
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਚਿੱਥਣ ਦੀ ਕਠਨਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (Healthy Eating Guidelines for People with Chewing Difficulties)
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (Healthy Eating Guidelines for People with Irritable Bowel Syndrome)
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਪੈ੫ਟਿਕ ਅਲਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (Healthy Eating Guidelines for People with Peptic Ulcers)
ਅੱਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਨਮਕ) ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਸੇਧਾਂ) (Lower Sodium (Salt) Food Choices)
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਤ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ (Preparing for an Emergency: A Focus on Water and Food)

A list of health topics, conditions and tests in Punjabi

Here to Help (BC Partners for Mental Health and Substance Use Information)

ਬਾਈਪੋੋਲਰ ਰੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ (bipolar disorder: effects on the family)
ਬਾਈਪੋੋਲਰ ਰੋਗ ਦਵਾਈਆਂ (bipolar disorder: medications)
ਬਾਈਪੋੋਲਰ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (bipolar disorder: types of bipolar disorder)
ਬਾਈਪੋੋਲਰ ਰੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਮੀਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? (Bipolar disorder: what does it feel like?)
ਪੰਜਾਬਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ (Depression in Punjabi Women)
ਛੋਟੋੋੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ (Healthy Thinking for Younger Children)
ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ (Helping Your Child Face Fears)
ਸੰਪੂਰਣਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ (Helping Your Child Overcome Perfectionism)
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਸੌਂਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ (Helping Your Child Sleep Alone or Away from Home)
ਕੈਲਟੀ ਮੈਂਟਲ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (Kelty Resource Centre)
ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਸੋਚ (Realistic Thinking for Teens)
ਯੁਵਾ ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਚਾ (A guidebook for parents of young teens)
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਂਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਿਂਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ (Talking to your child or teen about anxiety)
ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ (Tips for Good Mental Well-being)

Others

Settlement.org Ontario
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ (About Mental Health and Mental Health Problems)
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ : 21 ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਰੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ (Alone in Canada: 21 Ways to Make it Better – A Self-Help Guide for Single Newcomers)
ਤਨਾਵ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿੱਬੜਨਾਂ (Coping With Stress)
ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਚਨਾ (Creating a Safety Plan)
ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ (Giving Birth in a New Land)
ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ (Healthy Eating for a Healthy Baby)
ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ/ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ HIV ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ: ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ (HIV Disclosure to Sexual Partners)
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ (Newborn Screening Ontario)
ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ (Postpartum blues, mood disorders and psychosis)
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ? (Reporting Sexual Abuse – Do you Think Your Doctor Crossed the Line?)
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ… (You and Your Baby…)

 


Disclaimer: This material is not a substitute for the advice of a qualified health professional. This material is intended for general information only and is provided on an “as is”, and “where is” basis. Although reasonable efforts were made to confirm the accuracy of the information, Alberta Health Services does not make any representation or warranty, express, implied, or statutory, as to the accuracy, reliability, completeness, applicability, or fitness for a particular purpose of such information. Alberta Health Services expressly disclaims all liability for the use of these materials and for any claims, actions, demands, or suits arising from such use.  Last updated August 2023.