ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲੇਖ

Health Articles in Punjabi

ਅਲਜਾਈਮਰ ਰੋਗ ( ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ) (Alzheimer’s Disease)

ਚਿੰਤਾ (Anxiety)

ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੁਆਇਨਾ (Breast Self-Examination)

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ (ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ) : ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ (Ear Infection (Otitis Media): Care Instructions)

ਫੇਟੇਨਿਲ (Fentanyl) ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Fentanyl FAQ)

ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੱਗ (First-Trimester Screening for Birth Defects)

ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (Gestational Diabetes)

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ : ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ (High Blood Pressure : Nutrition Tips)

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ (How to Tell If It’s a Drinking Problem)

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ (ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Learning About Ear Infections (Otitis Media) in Children)

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰੀਮੀਨੋਪੌਜ਼ (Menopause and Perimenopause)

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣੇ : ਮਾ ਪਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ (Teen Risk-Taking : Tips for Parents)

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜੂਆ (Teens and Gambling)

ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਜੂਆ (Teens and Problem Gambling)

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸਵੈ-ਤਿਆਗ (Urinary Incontinence in Women)

ਵੈਸਟ ਨਾਈਲ ਵਾਇਰਸ (West Nile Virus)

ਲੰਚ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? (What’s for Lunch?)


Disclaimer: This material is not a substitute for the advice of a qualified health professional. This material is intended for general information only and is provided on an “as is”, “where is” basis. Although reasonable efforts were made to confirm the accuracy of the information, Alberta Health Services does not make any representation or warranty, express, implied or statutory, as to the accuracy, reliability, completeness, applicability or fitness for a particular purpose of such information. Alberta Health Services expressly disclaims all liability for the use of these materials, and for any claims, actions, demands or suits arising from such use. Last updated February 2023.