ትግርኛ

Tigrinya

ሓበሬታ ጥዕና ብትግርኛ

ብኽብረትኩም ሓበሬታ ጥዕና ብትግርኛ በቢ ምድብ ርኸቡ።

1. ኮቪድ-19 (COVID-19)

2. ስርዓት ጥዕና፣ ግልጋሎታት ጥዕናን ረብሓታት ጥዕናን (Health System, Health Services & Health Benefits)


ሓላፍነት ዘይምውሳድ፦ እዚ ትሕዝቶ’ዚ ብቑዕ ናይ ዝኾነ ሙያተኛ ሕክምና ማዕዳ መተካእታ ኣይኮነን። እዚ ትሕዝቶ’ዚ ንሓፈሻዊ ሓበሬታ
ጥራይ ዝተሓሰበን ብመሰረት “as is” (“ኣብ ዘለዎ”)፣ “where is” (“ኣብ ዘለሉ”) ዝወሃብ’ዩ። ዋላ’ኳ ናይ’ቲ ሓበሬታ ሓቃውነት ንምርግጋጽ
ርትዓዊ ጻዕሪታት ተገይሮም እንተነበሩ’ውን፣ Alberta Health Services ናይ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ውሱን ዕላማ፣ ግሉጽ፣ ተዘዋዋሪ
ወይከኣ ሕጋዊ፣ ነቲ ልክዕነቱ ድማ፣ ተኣተኣማንነቱ፣ ተግባራውነቱ ወይከኣ ዘለዎ ተሳንዮት ዝኾነ ዓይነት ውክልና ወይከኣ ውሕስና ኣይገብርን።
Alberta Health Services ኣጠቓቕማ ናይዚኦም ትሕዝቶታት ብዝምልከት፣ ከምኡ’ውን ካብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣጠቓቕማ ንዝብገሱ
ዝኾኑ ጥርዓናት፣ ስጉምቲታት፣ ጠለባት ወይከኣ ክሲታት ሓላፍነት ከምዘይወስድ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ዝተመሓየሸ ብ2023።