Vietnamese

Tiếng Việt

Thông Tin Y Tế Bằng Tiếng Việt

Muốn đọc các thông tin y tế bằng tiếng Việt, xin bấm vào phần liên kết sau đây

1. Vi-rút Corona (COVID-19)

2. Bài Viết Về Sức Khoẻ

3. Hệ Thống Y Tế, Dịch Vụ Y Tế & Phúc Lợi Y Tế

4. Sức Khoẻ Phụ Nữ

5. Sức Khoẻ Phụ Lão

6. Khác (Other)

External Sources

More information and resources in English can be found here.