COVID-19 Vietnamese

Tiếng Việt

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Alberta Health Services

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Government of Alberta

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Government of Canada: Public Health Agency of Canada

Cách chăm sóc tại nhà cho một trẻ em có COVID-19: lời khuyên cho ngưởi chăm sóc (How to care for child with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Cách chăm sóc ngưởi bị nhiem COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho ngưởi chăm sóc (How to care for person with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Làm sạch và tấy trùng các chỗ công cộng (Cleaning and disinfecting public spaces)

Giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan (Help reduce the spread of COVID-19)

Làm cách nào để cách ly (tự cách ly) tại nhà khi quý vị có thể bị nhiễm và không có triệu chứng (How to quarantine (self-isolate) at home when you may have been exposed to COVID-19 and have no symtoms)

Mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh: lời khuyên cho các bà mẹ (Pregnancy, childbirth and caring for newborns: Advice for mothers during COVID-19)

sẵn sàng ứng phó (COVID-19) (Be prepared infographic)

về bệnh do vi rút corona (COVID-19) (About Coronavirus)

Cách chăm sóc người bị nhiễm COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho người chăm sóc (How to isolate at home when you may have COVID-19)