COVID-19 Vietnamese

Tiếng Việt

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

Alberta Health Services

COVID-19

Thông Tin về COVID-19 bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị – Alberta Health

Get health information in your language

Nhận Thông tin về Hệ thống Y tế (Health System) theo ngôn ngữ của bạn

Government of Alberta

Các biện pháp bắt buộc mới trên toàn tỉnh bang để bảo vệ tính mạng (New mandatory provincewide measures to protect lives)

DANH SÁCH KIỂM TRA SỨC KHỎE HÀNG NGÀY COVID-19 CỦA ALBERTA (DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 18)

Government of Canada: Public Health Agency of Canada

Cách chăm sóc tại nhà cho một trẻ em có COVID-19: lời khuyên cho ngưởi chăm sóc (How to care for child with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Cách chăm sóc ngưởi bị nhiem COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho ngưởi chăm sóc (How to care for person with COVID-19 at home: Advice for caregivers)

Làm sạch và tấy trùng các chỗ công cộng (Cleaning and disinfecting public spaces)

Giúp ngăn chặn COVID-19 lây lan (Help reduce the spread of COVID-19)

Làm cách nào để cách ly (tự cách ly) tại nhà khi quý vị có thể bị nhiễm và không có triệu chứng (How to quarantine (self-isolate) at home when you may have been exposed to COVID-19 and have no symtoms)

Toàn Canada đội phó với COVID-19 (A Pan-Canadian response to COVID-19)

Mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh: lời khuyên cho các bà mẹ (Pregnancy, childbirth and caring for newborns: Advice for mothers during COVID-19)

sẵn sàng ứng phó (COVID-19) (Be prepared infographic)

COVID-19 — sẵn sàng ứng phó (Be prepared factsheet)

về bệnh do vi rút corona (COVID-19) (About Coronavirus)

Giảm thiểu sự lây nhiễm của COVID-19 (Reduce the spread of COVID-19: Wash your hands)

Cách chăm sóc người bị nhiễm COVID-19 tại nhà : lời khuyên dành cho người chăm sóc (How to isolate at home when you may have COVID-19)

Phòng ngừa COVID-19 tại nơi làm viêc: tư vấn cho người lao động, nhân viên và công nhân làm các viêc thiết yếu (Preventing COVID-19 in the workplace : Employers, employees and essential service workers)