COVID-19 Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

Alberta Health Services

ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
(novel Coronavirus (COVID-19) FAQs for Public)

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ… ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।
(Whether you have symptoms or not… You are eligible for COVID-19 testing)

ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(You can be tested for COVID-19, even if you don’t have any symptoms)

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ
(Understanding what a positive COVID-19 test result means)

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
(Visiting Restrictions in Place – Emergency & Outpatients)

ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
(Visiting Restrictions in Place – Inpatients)

ਬਾਹਰੀ ਘੁੰਮਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ
(Guidelines for Outdoor Visits)

COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ
(Visiting During COVID-19 – poster)

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
(Visiting During COVID-19 – guidance)

COVID-19
(COVID-19 Ambulatory)

ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ
(Returning Travellers)

ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
(How to care for a COVID-19 patient at home)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣ
(Typical Symptoms of COVID-19 Infection)

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ
(Physical Distancing at AHS Sites)

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਿਾੀ – ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾ
(Information For Your Stay – Assisted Self-Isolation Site)

COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਹਾਰਮਨੀ ਬੀਫ – ਪਲਾਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇਉੱਤਰ
(COVID-19 Outbreak Info – Harmony Beef – Q & A for Plant Workers)

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
(Care instructions)

ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
(How to manage symptoms)

ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ
(Care Instructions After You Leave the Emergency Department or Urgent Care Centre (UCC))

ਮੇਰਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(My Mask Projects You. Your Mask Protects Me.)

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ! (Get Health Information in Your Language)

Government of Canada: Public Health Agency of Canada

ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। (Going out? Do it safely)

ਕੋਵਿਡ-19: ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (COVID-19: Testing and reducing stigma)

ਨੌਨ- ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਚਹਿਰਾ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜ ਦੀ ਸੁਰੱਅਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਵਿੋਂ ਕਰੀਏ (How to safely use a non-medical mask or face covering)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (Parenting during COVID-19)

ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ (ਤੱਥ ਸੀਟ) (Physical Distancing)

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ( You have symptoms that may be due to COVID-19)

ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (Coronavirus Disease (COVID-19): You may have come in contact with the virus that causes COVID-19)

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ (Help Reduce Spread of COVID-19)

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (Know the facts about COVID-19)

ਜਨਤਕ ਬਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੋ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ (Cleaning and Disinfecting Public Spaces)

ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (How to Quarantine (self-isolate) at Home When You May Have Been Exposed to COVID-19 and Have No Symptoms)

ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਜਵਾਬ (A Pan-Canadian Response to COVID-19)

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਵਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ (Pregnancy, Childbirth and Caring for Newborns: Advice for Mothers during COVID-19)

COVID-19 — ਤਿਆਰ ਰਹੋ (Be Prepared Fact Sheet)

COVID-19 — fਤਆਰ ਰਹੋ (Be Prepared Infographic)

ਕੇਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19) (How to Isolate at Home When You May Have COVID-19)

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (About Coronavirus Disease)

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਵੋ । (Wash your Hands)

ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਤੇ COVID-19 (Vulnerable populations)

ਘਰ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਕੇਅਰਵਗਵਰਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ (How to care for a child with COVID-19)

ਘਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ (How to Care For a Person With COVID-19 at home : Advice for Caregivers)

ਪਿਆਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਿਹਬਾਨ (Letter to Faith Community Leaders from Canada’s Chief Public Health Officer)

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣਾ: ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ (Preventing COVID-19 in the workplace : employers, employees and essential service workers)